Vedtekter Bergen og Omegn Birøkterlag

VEDTEKTER FOR LOKALLAG AV NORGES BIRØKTERLAG

Alle lokallag av Norges Birøkterlag har i dag dei samme gjennomgående vedtekter med evt. tilleggsvedtekter lokalt. Her er lokalvedtektene limt direkte inn frå NB. Vedtekter som gjeld lokallag finn du best frå § 11 i vedtektene til NB.
Best er det å lese dei fullstendige vedtekter for Norges Birøkterlag som du finn på denne linken.

(Her under er sjølve lokallagsvedtektene limt inn utan å rydde opp i oppsettet)

Lokale vedtekter

§ 17 Årsmøtet i lokale birøkterlag
Årsmøtet er den høgeste myndigheten i et lokalt birøkterlag.

Ikke noe lag kan fatte vedtak som er i strid med disse vedtektene eller vedtak fattet av Norges Birøkterlag.

Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av desember hvert år.

Innkalling skal sendes ut med minst 14 dagers varsel og inneholde saksliste, årsberetning,regnskap, budsjett med kontingentforslag, arbeidsplan og evt andre saker som er sendt styret innen vedtatte frister.

Styrets medlemmer kan ikke avgi stemme ved godkjenning av årsmelding, årsregnskap og valg av revisorer og deres vara.

Årsmøtet styres av lederen inntil ordstyrer(e) er valgt.

Årsmøtet skal behandle:
a. Valg av ordstyrer(e) og referenter.
b. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen.
c. Årsmelding.
d. Årsregnskap.
e. Evt innsendte saker.
f. Budsjett med kontingent og arbeidsplan.
g. Valg av leder for ett år.
h. Valg av ett eller to styremedlemmer for to år.
i. Valg av to varamedlemmer i nummerrekkefølge for ett år.
j. Valg av en eller to revisorer med vara.
k. Valg av ett medlem til valgnemnda for tre år.
l. Valg av utsendinger til årsmøtet i fylkesbirøkterlaget.

10
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være sendt skriftlig til styret minst en måned før årsmøtet. Slike saker blir avgjort med vanlig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.

Alle valg foregår skriftlig så sant flere kandidater er foreslått til et verv, eller så sant en av de stemmeberettigede forlanger det. For å bli valgt må en kandidat oppnå minst halvparten av avgitt stemmer. Om nødvendig avholdes flere valgomganger der den kandidaten som oppnår færrest stemmer for hver gang, strykes. I disse valgomgangene godkjennes ikke stemmer som er avgitt
på andre enn de kandidater som er på valg. Blanke stemmer regnes som avgitt.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes hvis styret, revisorene eller minst 1/3 av medlemmene i laget krever det. Møtet innkalles med minst en måneds varsel og skal bare behandle de saker som er nevnt i innkallinga.

§ 18 Utfyllende bestemmelser for lokale birøkterlag

Årsmøtet i det lokale birøkterlaget kan med 2/3 flertall vedta bestemmelser utover disse vedtektene.

Forslag til endringer av lagets utfyllende bestemmelser kan bare behandles på ordinært årsmøte og må være sendt styret og kunngjort medlemmene minst to måneder før årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall av frammøtte stemmeberettigede medlemmer for at endringene er gyldige.

§ 19 Styret i lokale birøkterlag

Et lokalt birøkterlag ledes av et styre på tre eller fem medlemmer valgt av årsmøtet.

Lederen velges særskilt for ett år. De øvrige styremedlemmene velges for to år slik at skiftevis en eller to er på valg hvert år. Årsmøtet skal også velge to varamedlemmer i nummerrekkefølge hvert år.

Styret fordeler ansvar og arbeidsoppgaver seg imellom (f.eks. nestleder,
kasserer/øknomiansvarlig, sekretær/informasjonsansvarlig, opplæringsansvarlig, sjukdomsansvarlig, registreringsansvarlig osv.)

Styret skal lede lokallagets virksomhet i samsvar med vedtekter, utfyllende bestemmelser, årsmøtevedtak og de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser for birøkt. Videre må styret følge opp de oppgaver det blir pålagt av styret i fylkesbirøkterlaget og Norges Birøkterlag.

Styret i det lokale birøkterlaget har ansvar for at laget har en inntekt som gjør det mulig å løse lagets oppgaver på en slik måte at de tillitsvalgte ikke påføres økonomisk tap. Styret skal jevnlig arrangere medlemsmøter og aktuelle tiltak.
Det skal innkalle til årsmøte innen utgangen av desember med minst to ukers varsel.

Til årsmøtet skal styret legge fram årsmelding, årsregnskap, arbeidsplan for inneværende år med budsjett og kontingentforslag for neste år.

Styret kan oppnevne de rådgivende utvalg det finner nødvendig; likeså personer til å ivareta spesielle funksjoner.
Styret skal komme med forslag til fylkesbirøkterlaget eller Norges Birøkterlag om saker og tiltak som kan være til beste for birøkten.

11
I god tid skal styret sende forslag til valgnemnda i fylkesbirøkterlaget på kandidater til alle verv som er på valg på fylkesbirøkterlagets årsmøte.
Styret holder møte når lederen finner det nødvendig, eller når to styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer/varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens, eller i hans fravær nestlederens stemme avgjørende.

§ 20 Valgnemnda i det lokale birøkterlaget
Årsmøtet velger en valgnemnd på tre medlemmer. Funksjonstida er tre år. Ett medlem går ut hvert år. Lederen velges særskilt blant valgnemndas medlemmer. Medlemmer av valgnemnda kan ikke gjenvelges for en etterfølgende periode.

Valgnemnda skal hente inn forslag fra medlemmene og legge fram sitt forslag på kandidater til alle de verv som årsmøtet skal foreta.

Valgnemndas forslag skal sendes skriftlig til medlemmene slik det er fastsatt i § 17 og instruksen for valgnemnda (vedlegg til vedtektene).

§ 21 Sammenslåing av lokale birøkterlag
To eller flere lokale birøkterlag kan slå seg sammen. En slik sammenslåing gjennomføres ved at saken tas opp på et ordinært årsmøte og der saken er varslet medlemmene med minst 14 dagers varsel. Det kreves 2/3 flertall for at et lokalt birøkterlag skal kunne vedta å slå seg sammen med ett eller flere andre lokale birøkterlag. Etter at de aktuelle lagene har vedtatt sammenslåing
avholdes det årsmøte i det nye laget innen 1 måned etter vedtakene i de opprinnelige lokale birøkterlagene.

Sammenslåingen skal godkjennes av styret i Norges Birøkterlag etter innstilling av fylkesbirøkterlaget.

§ 22 Oppløsning av et lokalt birøkterlag
Dersom årsmøtet vedtar at det lokale birøkterlaget skal legges ned, skal saken behandles på et ekstraordinært årsmøte minst en, maksimalt tre måneder seinere. Vedtak om oppløsning må ha minst ¾ flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmer.

Skulle det lokale birøkterlaget bli oppløst, skal eventuelle midler settes på et eget fond som forvaltes av fylkesbirøkterlaget. Blir det dannet et nytt lokalt birøkterlag innen fem år, tilfaller midlene det nye laget. Hvis ikke tilfaller midlene fylkesbirøkterlaget.

Generelt
§ 23 Virkeområde og vedtektsendring
Disse vedtektene for alle nivåer er vedtatt av årsmøtet i Norges Birøkterlag og kan kun endres av dette.

Forslag til endringer av disse vedtektene må være sendt styret innen utgangen av kalenderåret.

Endringsforslag kan bare bli behandlet på ordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede for at en endring er gyldig.

Alle lokallag av Norges Birøkterlag har i dag dei samme gjennomgående vedtekter med evt. tilleggsvedtekter lokalt. Her er lokalvedtektene limt direkte inn frå NB. Vedtekter som gjeld lokallag finn du best frå § 11 i vedtektene til NB.
Best er det å lese dei fullstendige vedtekter for Norges Birøkterlag som du finn på denne linken.

(Her under er sjølve lokallagsvedtektene limt inn utan å rydde opp i oppsettet)

Lokale vedtekter

§ 17 Årsmøtet i lokale birøkterlag
Årsmøtet er den høgeste myndigheten i et lokalt birøkterlag.

Ikke noe lag kan fatte vedtak som er i strid med disse vedtektene eller vedtak fattet av Norges Birøkterlag.

Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av desember hvert år.

Innkalling skal sendes ut med minst 14 dagers varsel og inneholde saksliste, årsberetning,regnskap, budsjett med kontingentforslag, arbeidsplan og evt andre saker som er sendt styret innen vedtatte frister.

Styrets medlemmer kan ikke avgi stemme ved godkjenning av årsmelding, årsregnskap og valg av revisorer og deres vara.

Årsmøtet styres av lederen inntil ordstyrer(e) er valgt.

Årsmøtet skal behandle:
a. Valg av ordstyrer(e) og referenter.
b. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen.
c. Årsmelding.
d. Årsregnskap.
e. Evt innsendte saker.
f. Budsjett med kontingent og arbeidsplan.
g. Valg av leder for ett år.
h. Valg av ett eller to styremedlemmer for to år.
i. Valg av to varamedlemmer i nummerrekkefølge for ett år.
j. Valg av en eller to revisorer med vara.
k. Valg av ett medlem til valgnemnda for tre år.
l. Valg av utsendinger til årsmøtet i fylkesbirøkterlaget.

10
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være sendt skriftlig til styret minst en måned før årsmøtet. Slike saker blir avgjort med vanlig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.

Alle valg foregår skriftlig så sant flere kandidater er foreslått til et verv, eller så sant en av de stemmeberettigede forlanger det. For å bli valgt må en kandidat oppnå minst halvparten av avgitt stemmer. Om nødvendig avholdes flere valgomganger der den kandidaten som oppnår færrest stemmer for hver gang, strykes. I disse valgomgangene godkjennes ikke stemmer som er avgitt
på andre enn de kandidater som er på valg. Blanke stemmer regnes som avgitt.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes hvis styret, revisorene eller minst 1/3 av medlemmene i laget krever det. Møtet innkalles med minst en måneds varsel og skal bare behandle de saker som er nevnt i innkallinga.

§ 18 Utfyllende bestemmelser for lokale birøkterlag

Årsmøtet i det lokale birøkterlaget kan med 2/3 flertall vedta bestemmelser utover disse vedtektene.

Forslag til endringer av lagets utfyllende bestemmelser kan bare behandles på ordinært årsmøte og må være sendt styret og kunngjort medlemmene minst to måneder før årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall av frammøtte stemmeberettigede medlemmer for at endringene er gyldige.

§ 19 Styret i lokale birøkterlag

Et lokalt birøkterlag ledes av et styre på tre eller fem medlemmer valgt av årsmøtet.

Lederen velges særskilt for ett år. De øvrige styremedlemmene velges for to år slik at skiftevis en eller to er på valg hvert år. Årsmøtet skal også velge to varamedlemmer i nummerrekkefølge hvert år.

Styret fordeler ansvar og arbeidsoppgaver seg imellom (f.eks. nestleder,
kasserer/øknomiansvarlig, sekretær/informasjonsansvarlig, opplæringsansvarlig, sjukdomsansvarlig, registreringsansvarlig osv.)

Styret skal lede lokallagets virksomhet i samsvar med vedtekter, utfyllende bestemmelser, årsmøtevedtak og de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser for birøkt. Videre må styret følge opp de oppgaver det blir pålagt av styret i fylkesbirøkterlaget og Norges Birøkterlag.

Styret i det lokale birøkterlaget har ansvar for at laget har en inntekt som gjør det mulig å løse lagets oppgaver på en slik måte at de tillitsvalgte ikke påføres økonomisk tap. Styret skal jevnlig arrangere medlemsmøter og aktuelle tiltak.
Det skal innkalle til årsmøte innen utgangen av desember med minst to ukers varsel.

Til årsmøtet skal styret legge fram årsmelding, årsregnskap, arbeidsplan for inneværende år med budsjett og kontingentforslag for neste år.

Styret kan oppnevne de rådgivende utvalg det finner nødvendig; likeså personer til å ivareta spesielle funksjoner.
Styret skal komme med forslag til fylkesbirøkterlaget eller Norges Birøkterlag om saker og tiltak som kan være til beste for birøkten.

11
I god tid skal styret sende forslag til valgnemnda i fylkesbirøkterlaget på kandidater til alle verv som er på valg på fylkesbirøkterlagets årsmøte.
Styret holder møte når lederen finner det nødvendig, eller når to styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer/varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens, eller i hans fravær nestlederens stemme avgjørende.

§ 20 Valgnemnda i det lokale birøkterlaget
Årsmøtet velger en valgnemnd på tre medlemmer. Funksjonstida er tre år. Ett medlem går ut hvert år. Lederen velges særskilt blant valgnemndas medlemmer. Medlemmer av valgnemnda kan ikke gjenvelges for en etterfølgende periode.

Valgnemnda skal hente inn forslag fra medlemmene og legge fram sitt forslag på kandidater til alle de verv som årsmøtet skal foreta.

Valgnemndas forslag skal sendes skriftlig til medlemmene slik det er fastsatt i § 17 og instruksen for valgnemnda (vedlegg til vedtektene).

§ 21 Sammenslåing av lokale birøkterlag
To eller flere lokale birøkterlag kan slå seg sammen. En slik sammenslåing gjennomføres ved at saken tas opp på et ordinært årsmøte og der saken er varslet medlemmene med minst 14 dagers varsel. Det kreves 2/3 flertall for at et lokalt birøkterlag skal kunne vedta å slå seg sammen med ett eller flere andre lokale birøkterlag. Etter at de aktuelle lagene har vedtatt sammenslåing
avholdes det årsmøte i det nye laget innen 1 måned etter vedtakene i de opprinnelige lokale birøkterlagene.

Sammenslåingen skal godkjennes av styret i Norges Birøkterlag etter innstilling av fylkesbirøkterlaget.

§ 22 Oppløsning av et lokalt birøkterlag
Dersom årsmøtet vedtar at det lokale birøkterlaget skal legges ned, skal saken behandles på et ekstraordinært årsmøte minst en, maksimalt tre måneder seinere. Vedtak om oppløsning må ha minst ¾ flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmer.

Skulle det lokale birøkterlaget bli oppløst, skal eventuelle midler settes på et eget fond som forvaltes av fylkesbirøkterlaget. Blir det dannet et nytt lokalt birøkterlag innen fem år, tilfaller midlene det nye laget. Hvis ikke tilfaller midlene fylkesbirøkterlaget.

Generelt
§ 23 Virkeområde og vedtektsendring
Disse vedtektene for alle nivåer er vedtatt av årsmøtet i Norges Birøkterlag og kan kun endres av dette.

Forslag til endringer av disse vedtektene må være sendt styret innen utgangen av kalenderåret.

Endringsforslag kan bare bli behandlet på ordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede for at en endring er gyldig.